MODIFICACIÓ ORDENANÇA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES (BARS)

Data de publicació: 8 de juliol de 2020

El Ple de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, en las sessió celebrada el 2 de juliol de 2020, ha aprovat provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

S'exposa al públic durant un termini de 30 dies hàbils per a consulta i reclamacions, el podeu consultar en les oficines municipals.