MODIFICACIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020

Data de la publicació: 8 de juliol de 2020

El Ple de l'Ajuntament d'Albalat de la Ribera, en la sessió celebrada el 2 de juliol de 2020, ha aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la modalitat suplement de crèdit, que podeu consultar en l'edicte adjunt en PDF.

L'expedient s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils, als efectes determinats en els preceptes legals.

Publicació BOP núm. 135 - 16/07/2020